Waarom een adviesbureau onderwijs inschakelen voor internationalisering?

Internationalisering in het onderwijs is de afgelopen jaren flink veranderd. Natuurlijk doordat mobiliteit door corona op zijn gat ligt, en omdat internationalisering het afgelopen jaar noodgedwongen een nieuwe invulling moest krijgen. Maar de veranderingen zijn niet enkel van het afgelopen jaar: al ruim voor Covid-19 ons land binnendrong, zetten scholen stappen in het versterken van hun internationaliseringsplannen. Waarom? Omdat scholen gericht zijn op de toekomst van leerlingen. En hun toekomst vraagt erom. Ga je deze ontwikkeling in internationalisering als school zelfstandig aan of schakel je ondersteuning in van een adviesbureau?

De Wereldwijzer: het instrument dat we gebruiken om met scholen tot een scherpe visie en een gedegen plan van aanpak op internationalisering te komen. Vraag hier je eigen Wereldwijzer aan.

Scholen pakken internationalisering steeds serieuzer aan 

Er is op scholen steeds meer aandacht voor de meerwaarde die reizen en uitwisselingen bieden. Het is niet langer iets extra’s, maar een onderdeel van het onderwijs met serieuze leeropbrengsten. Leeropbrengsten die ertoe doen, want interculturele vaardigheden zijn door globalisering en onze steeds diverser wordende maatschappij onmisbaar geworden. Lang is bij internationalisering van onderwijs voornamelijk gedacht aan mobiliteit: ‘leuke reisjes’. Maar internationalisering is veel meer dan mobiliteit alleen. Internationalisering van onderwijs kun je lokaal en regionaal vormgeven: dat is duurzamer (geen vliegreis), geeft gelijke kansen (iedereen kan meedoen) en is financieel toegankelijker. Vanaf komend schooljaar gaat er een nieuwe wet in over de vrijwillige ouderbijdrage en zijn po- en vo-scholen ook gedwongen hier keuzes in te maken. Op veel scholen leidt dit tot een discussie: welke activiteiten blijven we aanbieden?

Meer aandacht voor internationalisering. Juist ook op het VMBO. 

Scholen versterken hun aanpak op internationalisering steeds meer door het te koppelen aan de speerpunten van de school. Dat geldt niet alleen voor po- en vo-scholen: ook steeds meer vmbo’s en mavo’s gaan aan de slag met een doorlopende leerlijn internationalisering en wereldburgerschap. Eerder was internationalisering iets dat vooral werd toegepast op havo en vwo, en dan voornamelijk op tto-scholen. Omdat bestaande competentiemodellen op het gebied van internationale competenties en wereldburgerschap (ontwikkeld voor havo/vwo) niet altijd meteen toe te passen zijn, is de uitdaging een doorlopende leerlijn neer te zetten groot. We zien ook dat de invalshoek vaak anders is bij vmbo en mavo: waar deze op havo en vwo vaak gegroeid is uit een focus op taal en cultuur (kennis), zien vmbo’s en mavo’s internationalisering en wereldburgerschap meer als middelen voor identiteitsontwikkeling, sociale cohesie, veiligheid en verbinding op school (houding).

De volgende stap: een integrale aanpak van internationalisering

Terug naar de vroegere focus op mobiliteit. Reizen en uitwisselingen aanbieden is nog steeds fantastisch en ontzettend belangrijk: het levert leerlingen indrukken op die ze hun leven lang bij blijven. Als Globi hebben we honderden van die reizen mogen helpen organiseren en de impact keer op keer van dichtbij gezien. Maar, door die mobiliteit te koppelen aan ‘een groter geheel’, kun je die internationale ervaringen ook daadwerkelijk omzetten naar competentieontwikkeling. Integreer mobiliteit dus in het onderwijs om persoonlijke ontwikkeling, door middel van internationalisering, centraal te stellen. Internationalisering als middel dus, niet als doel! Door internationalisering en wereldburgerschap te verankeren in het curriculum krijgen leerlingen, vanuit de vakken die ze volgen, ook meer contextuele informatie mee. Denk aan geografische en geopolitieke context, religieuze achtergronden en actuele ontwikkelingen. 

Uitdagingen bij de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn

Veel scholen doen ontzettend veel op het gebied van internationalisering, wereldburgerschap, burgerschap en de ontwikkeling van interculturele vaardigheden. De grootste uitdaging voor veel scholen, zo merken we bij Globi, is deze aanpak en ontwikkeling zowel intern als extern structureel zichtbaar te maken. Als je van elkaar niet ziet of weet waar je mee bezig bent, is het niet mogelijk samenhang te creëren. Dan blijft internationalisering van het onderwijs een mix van losse onderdelen. Het gevolg is dat je niet gestructureerd naar ontwikkeling toe kan werken. En dat docenten niet de ruimte voelen om hier binnen hun vak op in te spelen of op een andere manier aan bij te dragen. Inzicht creëren is cruciaal voor het creëren van verbinding en samenhang. Meestal is het ook niet meer dan dat: het is een misvatting dat er voor het creëren van een goede leerlijn allerlei nieuwe dingen ontwikkeld moeten worden. Vaak is er al enorm veel kennis en kunde aanwezig, maar moet deze expliciet gemaakt worden en daarna aan elkaar verbonden. 

Dit is waar we als adviesbureau onderwijs bij kunnen helpen 

Als school kun je zelfstandig een doorlopende leerlijn internationalisering ontwikkelen. Toch kan het goed zijn een adviesbureau onderwijs op het gebied van internationalisering in te schakelen, bijvoorbeeld om effectief te werk te gaan, deskundigheid te versterken, een kritische blik te kunnen toepassen en de link te maken naar subsidies. Hier kunnen we als Globi bij helpen, met ons adviestraject Doorlopende Leerlijn Internationalisering en wereldburgerschap. Wij ondersteunen de experts in de school zodat zij, wat ze al aan kennis, materialen, activiteiten en programma’s hebben, kunnen optimaliseren. Met behulp van onze frisse en ervaren blik en door onszelf ontwikkelde methodes (waaronder de Wereldwijzer, hierboven afgebeeld en hier kosteloos aan te vragen) inventariseren we de aanwezige expertise om bestaande en toekomstige internationaliseringsactiviteiten te bundelen in een overzichtelijke leerlijn. Je kunt ons dus eigenlijk zien als facilitator. Én als katalysator: we doen niets liever dan het versterken van het enthousiasme en inzet richting concreet resultaat. 

En dit is wat onze samenwerking jullie school oplevert 

Samengevat is dat: een scherpe visie die past bij je school, werken vanuit een bijpassend leerdoelenkader waarin ruimte is voor een ontwikkelpad per jaar en per niveau, overzicht van activiteiten en een structuur waarin dit samen tot een leerlijn wordt gevoegd. Hierdoor wordt de meerwaarde van wereldburgerschap en internationalisering in het onderwijs duidelijk zichtbaar, zowel voor leerlingen als voor ouders en collega’s!

Interesse gekregen in ons adviestraject ‘Doorlopende leerlijn Internationalisering en wereldburgerschap?’ Lees er hier meer over. En vraag hier meteen een kennismakingsgesprek aan!