Globi, gevestigd aan

Maliebaan 92
3581 CX Utrecht
Nederland,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.globi.nl
Adres: Maliebaan 92, 3581 CX Utrecht
Telefoonnummer: +31 (0)30 2270102

In dit Privacy Statement leest u over de wijze waarop Globi persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden Globi persoonsgegevens verwerkt, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe Globi omgaat met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten en op alle websites van Globi. Daaronder vallen ook de activiteiten die Globi. uitvoert voor Stichting ICO (Intercultureel Onderwijs), Eumind (Europe Meets India) en SinoTalent.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Globi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Daaronder valt ook de dienstverlening die Globi uitvoert voor Stichting ICO, Eumind en SinoTalent.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

● Voor- en achternaam
● Geslacht
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● IP-adres
● Locatiegegevens
● Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Globi verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

● gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Dit doet Globi uitsluitend om certificaten te kunnen realiseren voor leerlingen die deelnemen aan Eumind en SinoTalent, en alleen wanneer de scholen waarmee ze werkt toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@globi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Globi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

● Het afhandelen van uw betaling
● Verzenden van onze nieuwsbrief
● U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
● U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
● Om goederen en diensten bij u af te leveren
● Globi analyseert uw gedrag op de websites www.globi.nl, www.stichtingico.nl, www.eumind.com en www.sinotalent.org om daarmee de websites te verbeteren.
● Globi verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen op grond van:

● Toestemming: in het geval de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend
● Overeenkomst: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst
● Wettelijke verplichting: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Globi onderworpen is
● Gerechtvaardigd belang: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is om activiteiten dan wel dienstverlening te kunnen uitvoeren.
● Geautomatiseerde besluitvorming: Globi neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Globi) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Globi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

● Verwerkingsregister Globi

Delen van persoonsgegevens met derden:

Globi deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Globi (zoals een boekhoudprogramma of e-mailmarketingsysteem) sluit Globi een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Globi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Globi uw persoonsgegevens nooit aan andere derden zonder uw nadrukkelijke toestemming.

● Verwerking persoonsgegevens door derden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Globi. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@globi.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Globi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Globi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via info@globi.nl.